travel news

สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

สถานีเพาะเลี้ยงและขยายสัตว์ป่าแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีอยู่ ประมาณ 15,880 ไร่ให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม (more…)

By admin, ago