ประกันสังคมจัดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ผู้ประกันมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ทั่วประเทศ ใน 38 จังหวัด หวังสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมากขึ้น ย้ำทางเลือกนี้ดีจริงจ่ายน้อย แต่ได้รับสิทธิมาก

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (เลขาธิการ สปส.)กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น รักษาพยาบาล สงเคราะห์บุตร คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ และเพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น ขณะนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งได้กำหนดให้แรงงานนอกระบบสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่)

โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี)อีกทั้งเพิ่มระยะเวลาการรับสิทธิกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ150 บาท และหากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์การเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561เป็นต้นมา

นอกจากนี้เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา40 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายและพัฒนาผู้นำประกันสังคมมาตรา40 และเป็นการจูงใจแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมากขึ้น สปส.ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา40 แก่บุคลากรสำนักงานฯ และเครือข่าย โดยกำหนดจัด10รุ่นรุ่นละ 150 คนรวม 1,500 คน ใน 38 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 3(ทางเลือกใหม่) และพัฒนาบุคลากรแกนนำเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกันสังคมมาตรา 40 รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 26 – 27 เม.ย.2561 (จ.ปราจีนบุรี)รุ่นที่2เมื่อ15-16 พ.ค.2561 (จ.ลพบุรี) และรุ่นที่3 เมื่อ 17-18 พ.ค.2561 (จ.กาญจนบุรี)ได้รับเสียงตอบรับจากแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ทำให้ให้มีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น อย่างไรก็ตาม สปส.ยังเดินหน้าตามนโยบายเชิงรุกในการดำเนินงานผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยในปี2561 คาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มากกว่า 3 ล้านคน.-สำนักข่าวไทย

Categories: news