ฝ่ายรายได้จะสามารถให้บริการได้มากกว่าผู้ขายออนไลน์และธุรกิจอื่น ๆ ที่หลบเลี่ยงภาษีเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติการแก้ไขประมวลรัษฎากร การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับการรับรอง 139 ครั้งจาก 240 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ต้องรายงานการโอนเงินมูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทต่อผู้รับต่อปีให้เจ้าหน้าที่ภาษีอากร

รองปลัดกระทรวงการคลัง Wisut Srisuphan กล่าวว่าการแก้ไขเพิ่มเติมจะช่วยให้กรมสรรพากรเก็บภาษีสำหรับสินค้าและบริการที่ขายแบบออนไลน์เนื่องจากผู้ขายล่อลวงการชำระภาษีเนื่องจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประมวลรัษฎากรที่แก้ไขเพิ่มเติมธนาคารต้องรายงานการโอนเงินจำนวนมากกว่า 400 รายการและมีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีต่อผู้รับต่อกรมสรรพากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าผู้ขายเหล่านี้ได้จ่ายภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่

Categories: news