สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุมการทำงานของยีน ทีมประเมินระดับในโครโมโซมโดยใช้เนื้อเยื่อสมองจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตและไม่มีโรคอัลไซเมอร์ พบการเพิ่มขึ้นและการลดลงในบริเวณต่างๆของจีโนมระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ พบว่ามีความแตกต่างในด้านกฎระเบียบที่ควบคุมการแสดงออกของทั้ง amyloid และ tau ซึ่งเป็นโปรตีนสองชนิดที่เกี่ยวข้อง

กับพยาธิวิทยาของโรคอัลไซเมอร์ ในโรคอัลไซเมอร์และเป็นกรอบในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ histone ในโรคอื่น ๆ ที่มีผลต่อสมอง การศึกษาของเรามีหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง acetylation histone ในโรค Alzheimer อย่างกว้างขวางแม้ว่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลง

Categories: health news